Kort vei til god hydrogendekning

[NORSK] Åtte nye fyllestasjoner er det som skal til for at Indre Skandinavia får en tilstrekkelig hydrogeninfrastruktur for innføring av brenselcellebiler.

Det viser rapporten «Vätgas i Green Drive Region», utarbeidet av Sweco. Arbeidet er gjort på oppdrag fra Green Drive Region, som omfatter Dalarna, Värmland, Gävleborg, Hedmark og deler av Østfold og Akershus.

– Vi har skissat på ett förslag med åtta vätgastankstationer, säger Cecilia Wallmark på Sweco som genomfört arbetet med rapporten.

– Den här rapportens syfte är att stödja förmedling av kunskap och information om vätgas och bränsleceller samt att utgöra en grund för fortsatt arbete inom Green Drive Region, säger Cecilia Wallmark på Sweco som genomfört arbetet med rapporten.

Regional analyse

Studien inneholder en analyse av mulighetene for å produsere hydrogen fra lokale, fornybare energikilder. I rapporten har Sweco påvist et betydelig potensial for utnyttelse av regionens fornybare energikilder, som bioenergi, biogass, og vindkraft, til å produsere fornybar hydrogen gjennom elektrolyse, reformering og – på sikt – forgassing av biomasse.
Rapporten påpeker også at eventuelle storskalaanlegg i tillegg vil kunne eksportere hydrogen til flere nærliggende storbyregioner.
Rapporten inneholder en analyse av hvor i regionen hydrogenstasjoner kan plasseres, på bakgrunn av befolkningsgrunnlag, trafikkmengde, og viktige gjennomfartsårer. I tillegg beskriver rapporten aktører og næringsliv i regionen som kan ha betydning for innfasing av hydrogen og brenselscellebiler.

– Vi har store muligheter til å redusere utslippene fra transportsektoren ved å ta i bruk hydrogen produsert fra fornybare kilder, sier prosjektleder i Green Drive Region Daniel Bügel.

– Vi har store muligheter, også i denne regionen, til å redusere både lokale og globale utslipp fra transportsektoren ved å ta i bruk hydrogen produsert fra fornybare kilder, sier prosjektleder i Green Drive Region Daniel Bügel, som har vært bidragsyter til rapporten.

Åtte stasjoner gjør susen

Sweco-rapporten løfter fram åtte lokaliteter som er særlig godt egnet til å skape en god tilgang på en helhetlig hydrogeninfrastruktur for befolkningen i regionen og samtidig ivareta gjennomfartstrafikken.
– Vi har i denna rapport skissat på ett förslag med åtta vätgastankstationer i Värmland, Dalarna, Gävleborg, Hedmark och Akershus. Men det viktigaste nu är att tillsammans med lokala och nationella aktörer arbeta vidare utifrån detta material för att skapa en väg framåt som baseras på konkreta behov, möjligheter och intressen, poängterar Cecilia Wallmark.
Den samlede investeringskostnaden for å bygge åtte hydrogensatsjoner samt tre elektrolysører for hydrogenproduksjon beløper seg til SEK 130 millioner (NOK 124 millioner). For å nå break-even må hver fyllestasjon betjene 250 personbiler, alternativt 90 biler og fire busser.

Må ha fødselshjelp

Sweco-rapporten påpeker at en tydelig styringsstrategi er nødvendig, dersom en slik infrastrukturutbygging.
– For å få dette til må myndighetene og næringslivet spille på lag og drive prosessen fremover, mener Daniel Bügel.
Tidligere studier har pekt på behovet for en kombinasjon av investeringsstøtte og driftsstøtte for hydrogeninfrastruktur, samt insitament for å kjøp av hydrogenbiler, i den tidlige innføringsfasen.

Logotyper Logotyper