Lavere klimagassutslipp i fjor

[NORSK] Norges klimagassutslipp var i fjor 1 prosent lavere enn i 2015. Det viser Statistisk sentralbyrås siste statistikk over utslipp av klimagasser.

Reduserte utslipp fra veitrafikken var en vesentlig årsak til denne nedgangen.
– En del av denne bedringen skyldes økt bruk av biodrivstoff, påpeker prosjektleder Daniel Bügel i GDR.

Kuttet 500.000 tonn

Klimagassutslippene var totalt 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ifølge foreløpige tall for 2016. Tilsvarende klimagassutslipp i 2015 var 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter,
Det vil si at det ble sluppet ut nesten 0,5 millioner tonn mindre klimagasser i Norge i 2016 sammenliknet med året før, målt i CO2-ekvivalenter.
De to viktigste årsakene til dette er redusert bruk av fossile brensler i veitransporten og i olje- og gassutvinningen i Nordsjøen.

 

Kjører mer, slipper ut mindre

Nordmenn eier stadig flere biler – og kjører stadig mer med dem. I 2016 ble det solgt til sammen 4,3 milliarder liter bensin og autodiesel. Det var 119 millioner liter mer enn året før.
Likevel gikk klimagassutslippene fra veitrafikk ned 3,6 prosent i 2016.

Biodrivstoff bidro sterkt til nedgangen i klimautslippene, Illustrasjon: SSB

Mer biodrivstoff

Innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel bidro sterkt til nedgangen. I 2016 ble det tilsatt 62,5 millioner liter bioetanol i bensin, noe som gir en innblandingsandel på 5,4 prosent. Tilsvarende tall for autodiesel var 400,7 millioner liter og en bioandel på 12,8.
Den samlede innblandingsprosenten mer enn doblet seg, fra 4,5 prosent i 2015 til 11 prosent i 2016.
Daniel Bügel påpeke at biodrivstoff regnes som klimanøytralt i henhold til internasjonale retningslinjer, noe som i enkelte tilfeller ikke reflekterer realiteten.
– Det er alarmerende at det stadig brukes mer drivstoff, så det viser hvor viktig det er at vi får personbilene over på fornybare drivstoff, sier han.

Logotyper Logotyper