Om projektet

 

Karta_SE-NO_sustainable_transport

Green Drive Region är ett treårigt projekt inom EU-programmet Interreg Sverige-Norge, insatsområdet hållbara transporter. Projektet omfattar Akershus och Hedmark i Norge samt Värmland, Dalarna och Gävleborg i Sverige. Det startade 1 juli 2015 och är en satsning över gränserna med syfte att minska användningen av fossila bränslen i vägtrafiken.

Bakgrund

Fossila bränslen, som till exempel bensin och diesel, står för en stor del av dagens miljöproblem. Vid förbränning ökar atmosfärens halt av koldioxid, vilket är en så kallad växthusgas. Utsläppen bidrar till växthuseffekten som höjer jordens medeltemperatur. Koldioxidutsläpp leder också till att våra sjöar och hav försuras. Bensin och diesel släpper även ut partiklar som förorenar luften vi andas.

Vägtrafiken har länge varit beroende av fossila bränslen. Samtidigt ökar resandet och transporter mellan Sverige och Norge bland annat på grund av den utvidgade arbetsmarknaden. Utmaningen blir att hitta hållbara transportlösningar som ger fler möjligheter att förflytta sig mellan länderna och regionerna. Detta är samtidigt en drivkraft för en miljödriven affärsutveckling inom alla branscher. Det kan bidra till ett ökat företagande, exportmöjligheter och sysselsättning i området. Lokalt producerade bränslen skapar arbetstillfällen i regionen.

Mål

Projektets mål är att 10 procent av alla personbilar ska vara fossil-
oberoende i slutet av 2018. Det innebär en minskning av koldioxidutsläpp på cirka 
150 000 ton. Projektet är ett steg i det mer långsiktiga målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

För att uppnå målet behöver vi skapa en ökad efterfrågan på alternativ till fossila drivmedel. Om du väljer att ha bil vill vi att du ska känna till de miljövänliga, fossiloberoende alternativen och i första hand välja något av dessa om du inte har möjlighet att åka kollektivt, gå eller cykla.

Mer information om alternativ till bilen hittar på på Gröna bilisters
webbplats.

Unikt för projektet är att det är tekniköverskridande. Det inkluderar bränslecellsbilar, elbilar samt (bilar som drivs med) biodrivmedel som till exempel biogas, etanol och biodiesel. En kombination av dessa teknologier behövs. De olika teknologierna fungerar olika bra för olika behov.

Mer information om projektet hittar du i projektbeskrivningen.

Samverkan över gränserna

Region Värmland är huvudprojektledare och formar projektet tillsammans med Kunnskapsbyen Lilleström, Region Dalarna, Region Gävleborg och Energiråd Innlandet. Samarbetet bygger vidare på det tidigare gemensamma elbilsprojektet Green Drive.

Green Drive Region är ett Interreg-projekt och Akershus, Hedmark, Värmland och Dalarna ingår i Interregs programområde som kallas Inre Skandinavien. Med i projektet är även Gävleborg som sedan tidigare har ett etablerat samarbete inom biodrivmedel och eldrift med aktörer i Dalarna. Förbindelsen E16 från Bergen via Gardermoen och Kongsvinger till Gävle är en viktig transportled för gränsöverskridande transport.

I projektområdet finns olika kompetenser och vi vill lära oss av varandra. Sverige har kunskap om biobränslen som kompletterar den kompetens inom el- och bränsleceller som finns i Norge. I projektet samarbetar vi för att stötta kommuner med att ta fram planer kring tank- och laddinfrastruktur. Det måste bli lättare för dig att till exempel ladda din elbil eller att tanka vätgas till din bränslecellsbil. Vi informerar också om fördelarna och sprider kunskap om de olika fordonstyperna och drivmedlen i olika sammanhang. Bland annat demonstrerar vi laddstationer och arrangera provkörningar av bilar som drivs med fossiloberoende drivmedel.

Projektet anordnar även en budkavleturné som ska fungera som en stafett genom projektområdet.

Vi vill nå både beslutsfattare och alla bilister – kombinationen är viktig eftersom utbud och infrastruktur är beroende av politiska beslut medan det är du och jag som kör bil som måste ändra vårt beteende vid val av bil och bränsle.

Gemensam utveckling

Green Drive Region ska bidra till att nå de målsättningar som redan finns inom miljö, klimat och transport på lokal, regional och nationell nivå.

Projektet tar avstamp i den svenska utredningen “Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84” samt i det gemensamma målet om en helt oberoende fordonsflotta 2030. Läs mer via länkarna till höger under ”Utredningar & strategier”.

Om Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge är ett EU-program som genom ett gränsöverskridande samarbete ska skapa förutsättningar för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö̈. Ambitionen är att koppla samman regioner över gränsen för att undanröja hinder och nyttja den potential och möjligheter som öppnar sig när resurser kopplas samman. Programmet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Vill du veta mer>> 

Logotyper Logotyper