Biodrivmedel

Foto: Johan Eklund / Region Värmland, Green Drive Region.

Biodrivmedel är en form av fordonsbränslen som tas fram ur förnybar biomassa, det vill säga organiskt material från jord- och skogsbruk samt restprodukter från samhälle, industri och jordbruk.

Idag produceras biodrivmedel som används i Sverige från bland annat avloppsslam, hushållsavfall, massaindustrins svartlut, vegetabiliska oljor och fodergrödor.  Exempel på biodrivmedel är etanol, biogas och biodiesel.

Koldioxidutsläpp från biodrivmedel kan variera beroende på hur och var råvaran producerats samt hur den omvandlats till biodrivmedel.

De biodrivmedel som används i Sverige är klimateffektiva och ska bland annat uppfylla dessa kriterier:

  • De ska kunna uppvisa klimatnytta i relation till fossil bensin och diesel.
  • Det ska gå att spåra produktionen ända tillbaka till odling eller plats där råvaran (restprodukt eller avfall) samlades in.
  • Alla steg i tillverkningen ska redovisas.

Om Hållbarhetslagen på Energimyndighetens webbplats

Vilka kriterier som gäller i Norge

Ett av målen för projektet Green Drive Region är att öka andelen person- och varutransporter i regionen som använder biodrivmedel. Dessutom ska konkreta strategier och planer utvecklas för att etablera och påverka ökad produktion av biodrivmedel och tankställen i minst fem kommuner.

Om fossiloberoende fordon och drivmedel i projektbeskrivningen